Prema Zakonu o privrednim subjektima, preduzeće je pravno lice koje ostvaruje dobit na tržištu. Može biti organizovano kao akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo i tako dalje... Nema svrhe da nabrajam sve oblike organizovanja privrednih društava jer najčešći oblik organizovanja na ovim prostorima je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Preduzetnik je fizičko lice koje obavlja delatnost na tržištu.

Ono što im je zajedničko je:

 • Registruju se u Agenciji za privredne registre gde dobijaju matični broj i poreski identifikacioni broj – PIB.
 • Otvaraju tekući račun u banci, s tim što mogu da imaju neograničeni broj tekućih računa u neograničenom broju banaka, ali dovoljno je imati jedan tekući račun, eventualno dva.
 • Sva svoja plaćanja vrše bezgotovinski preko tekućeg računa
 • Ukoliko u svom poslovanju imaju delatnost maloprodaje u obavezi su da koriste fiskalnu kasu
 • Predaju poreske prijave na portalu Poreske uprave
 • Mogu da budu u sistemu PDV, ali ne moraju
 • Imaju identične poreske obaveze, osim stope poreza na dobit
 • I preduzeća i preduzetnici predaju završni račun sa datumom 31.12. poslovne godine za koju se iskazuju podaci. Završni računi se predaju putem aplikacije na sajtu APR, prema trenutno važećim propisima.
 • Mogu da imaju zaposlene radnike, ali ne moraju
 • Radnici se prijavljuju elektronski u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja
 • Obračun zarada za zaposlene radnike je potpuno isti
 • I preduzetnik i osnivač preduzeća mogu, ali ne moraju da budu u radnom odnosu u svojoj firmi, ali su u obavezi da plaćaju socijalne doprinose

Osnovne razlike su:

 • Preduzeće, za sve svoje obaveze, odgovara imovinom preduzeća. Osnivač preduzeća nema imovinsku odgovornost u slučaju da je preduzeće nesposobno da plaća svoje obaveze, osim takozvanog kontrolnog člana privrednog društva, koji odgovara za obaveze pivrednog društva, odnosno preduzeća, kako to Zakon kaže "neograničeno solidarno"
 • Preduzetnik, kao fizičko lice, za obaveze svoje preduzetničke delatnosti, odgovara svojom ličnom imovinom.
 • Porez na dobit preduzeća je 15%
 • Porez na dobit za preduzetnika je 10%
 • Preduzeće za isplatu dividende (dobit iz poslovanja) plaća dodatni porez od 15%
 • Preduzetnik za isplatu svoje dobiti ne plaća dodatni porez
 • Preduzeću se na isti način priznaju troškovi doprinosa za zarade, na teret poslodavca, što znači da na istu bruto zaradu i vlasnik preduzeća i radnik imaju istu neto zaradu
 • Preduzetniku, koji isplaćuje ličnu zaradu, ne priznaju se doprinosi na teret poslodavca, tako da na istu bruto zaradu preduzetnik i radnik nemaju istu neto zaradu, neto zarada preduzetnika je manja.
 • Preduzeće je pravno lice i imovina preduzeća nije istovremeno i imovina osnivača preduzeća
 • Preduzetnik je i dalje fizičko lice i imovina preduzetničke radnje je istovremeno imovina fizičkog lica - preduzetnika
 • Preduzetnik može da bira da li će biti paušalno oporezovan, u zavisnosti od delatnosti koju obavlja, preduzeće mora da vodi dvojno knjigovodstvo.
 • Preduzetnik može privremeno da odjavi svoju radnju, preduzeće ne može privremeno da odjavi delatnost
 • Preduzetnik može u bilo kom trenutku da zatvori svoju radnju, uslov je da je izmirio poreske obaveze
 • Preduzeće prestaje sa radom jedino u slučaju likvidacije ili stečaja
 • Vlasnik preduzetničke radnje može sam da odjavi svoju delatnost
 • Preduzeće mora da imenuje likvidacionog upravnika da bi prestalo sa radom usled likvidacije
 • Ukoliko su plaćene poreske obaveze, period trajanja gašenja preduzetničke radnje je nekoliko dana
 • Potpupak likvidacije preduzeća traje nekoliko meseci

Stope poreza koje sam pominjala važeće su na dan objavljivanja ovog teksta, što znači, da ako čitaš ovaj tekst u nekoj kasnijoj godini proveri kolike su stope poreza na dobit. Porezi su „kvarljiva roba“, stope se menjaju. Ne tako često, ali se menjaju.

Što se tiče ključnog pitanja – da li ući u sistem PDV odmah po osnivanju ili kasnije, mogu reći samo da treba obratiti pažnju na ciljnu grupu.

Ako su ti ciljna grupa pravna lica onda treba da uđeš u sistem PDV odmah po osnivanju.

Ako su ti ciljna grupa fizička lica onda nema potrebe ulaziti u sistem PDV sve dok ne dostigne zakonom propisanu donju granicu od 8 miliona.