Firme poklanjaju i svojim zaposlenima i poslovnim partnerima, a pošto svi vrlo dobro znamo da nam se najviše dopada poklon koji sami sebi kupimo – ko bi bolje poznavao moj ukus ako ne ja sama – najpraktičniji poklon je u vidu vrednosnog vaučera. Time je zadovoljen i darodavac, koji daje prigodan poklon, a zadovoljan je i poklonoprimac jer će sam sebi moći da priušti nešto što želi. Što bi smo rekli „i vuk sit i ovce na broju“. I svi zadovoljni. Pa hajde da krenemo od vrednosnih vaučera, kao se obračunava porez na vaučere?

Zakon o PDV je definisao pojam vrednosnog vaučera: "Vrednosni vaučer je instrument za koji postoji obaveza da se prihvati kao naknada ili deo naknade za isporučena dobra ili pružene usluge, ako su dobra koja se isporučuju, odnosno usluge koje se pružaju, identitet isporučilaca tih dobara, odnosno pružalaca tih usluga i uslovi upotrebe vrednosnog vaučera naznačeni na samom vrednosnom vaučeru ili povezanoj dokumentaciji."

Znači, da bi nešto imalo tretman vaučera potrebno je da na vaučeru bude označeno:

  • Koja firma izdaje vaučer, odnosno gde se vaučer može upotrebiti
  • Koja je vrednost koja se može platiti vaučerom
  • Do kada važi vaučer, odnosno do kog datuma se može iskoristiti

Pri tome vaučer, kao instrument plaćanja, ne mora da ima striktno taj naziv. Može da se nazove poklon česitka ili bilo kako drugačije, jer bitna je suština – da možemo kupiti nešto, u tačno određenom iznosu i kod tačno određene firme, do određenog roka.

Vrednosni vaučer može biti u fizičkom ili elektronskom obliku, mada je meni mnogo lepše kada dobijem vaučer u opipljivoj formi nego kad isto to dobijem na mail.

Loyality kartice ne predstavljaju vaučer, jer su to kartice koje imaocu omogućavaju popust prilikom kupovine, pa čak i ako je prodavac odredio uslov kada se taj popust može ostvariti i kada loyality karticom kupljeni artikal zapravo plaćamo manje.

Vaučeri mogu biti:

  • Jednonamenski
  • Višenamenski

Da li će vaučer biti jednonamenski ili višenamenski ne posmatramo iz ugla koliko puta možemo koristiti taj vaučer, dok ne potrošimo naznačeni iznos, već posmatramo stopu PDV na dobra ili usluge koje možemo dobiti korišćenjem vaučera.

Ukoliko isporučilac dobara i/ili usluga ima samo jednu poresku stopu po kojoj obračunava PDV, tada se izdati vaučer smatra jednonamenskim vaučerom.

Ukoliko ima robu i/ili usluge koje se oporezuju i opštom i posebnom stopom PDV, tada se izdati vaučer smatra višenamenskim vaučerom.

Jednonamenski vaučeri

Prilikom prodaje jednonamenskog vaučera obaveza obračunavanja PDV nastaje odmah, bez obzira na to kada će vaučer biti upotrebljen.

Ako vaučer izdaje firma koja ima svoje maloprodajne objekte i vaučer se može iskoristiti samo u tim maloprodajnim objektima, onda se prodaja jednonamenskog vaučera ne kuca kroz fiskalnu kasu, odnosno fiskalni uređaj, obzirom da prodajom ovog vaučera nije nastao promet dobara i/ili usluga. Promet preko fiskalne kase/fiskalnog uređaja evidentira se kada se dobra i/ili usluge stvarno kupe, a vaučer je samo sredstvo plaćanja.

Ovde treba posebno obratiti pažnju na to da je PDV već jednom obračunat, stoga takvo plaćanje vaučerom treba izuzeti iz obračuna PDV za taj poreski period.

Ukoliko kupac kupi dobra i/ili usluge u vrednosti koja je veća od vrednosti naznačenoj na vaučeru, PDV se obračunava samo na razliku, jer je PDV već obračunat na vrednost vaučera.

Višenamenski vaučeri

Za razliku od jednonamenskih vaučera, izdavanje i prenos višenamenskih vaučera ne smatra se prometom dobara i usluga. Kod ovih vaučera nije poznat iznos PDV koji se obračunava, jer je višenamenski vaučer sredstvo plaćanja kojim se mogu platiti dobra i/ili usluge po različitim poreskim stopama.

To zapravo znači da je višenamenski vaučer samo sredstvo plaćanja koje zamenjuje plaćanje novcem, a sva pravila vezana za obračun PDV ili evidentiranje preko fiskalne kase/uređaja odnose se na promet dobara i/ili usluge, a ne na način plaćanja.

Znači, izdavalac višenamenskih vaučera ne obračunava PDV na ove vaučere, jer oni predstavljaju novčani ekvivalent.

Prodaja vaučera drugim pravnim licima

Ukoliko vaučere kupuje firma koja će te iste vaučere prodavati dalje, trećim licima, ta druga firma takođe obračunava PDV, jer za tu drugu firmu vaučer ima tretman robe. U ovom slučaju primenjuje se standardno pravilo oporezivanja sa pravom na odbitak prethodnog poreza i prodaja ovakvih vaučera fizičkim licima treba da se evidentira preko fiskalne kase/fiskalnog uređaja kao promet bilo koje druge robe.

Prodavac jednonamenskih vaučera je u obavezi da na računu za prodate vaučere, pored uobičajenih podataka, posebno naglasi koja dobra i/ili usluge se mogu kupiti korišćenjem jednonamenskog vaučera, treba  da na računu unese napomenu da se račun izdaje za prenos jednonamenskog vrednosnog vaučera i ne unosi podatak o datumu prometa dobara i/ili usluga.

Ukoliko prodavac prodaje vaučere sa popustom drugoj firmi, koja će te vaučere davati ili prodavati dalje, prodavac obračunava PDV na vrednost koju stvarno naplaćuje od kupca. Primera radi, ako se prodaje vaučer vrednosti 2.000,00 dinara po ceni od 1.800,00, PDV će se obračunati na vrednost od 1.800,00 dinara primenom preračunate poreske stope.

Poklanjanje vaučera

Da se vratim na osnovnu temu. Nova godina se bliži i kao što sam već napomenula, vaučer je idealan poklon koji možemo da primimo, naročito od firme za koju radimo ili sa kojom sarađujemo. S tim što ja, kao fizičko lice, mogu samo da se obradujem kada primim poklon u vidu vaučera, dok će iz ugla firme koja taj vaučer poklanja biti nekoliko mogućih poreskih situacija:

1. Iz ugla zakona o PDV

Treba odrediti u koje svrhe se daje vaučer i da li se takav vaučer smatra poklonom manje vrednosti, odnosno da li je vrednost manja od 2.000,00 dinara.

Ukoliko vaučer se daje poslovnim partnerima, potencijalnim poslovnim partnerima i slično, takav poklon će se smatrati poklonom manje vrednosti i davalac vaučera ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke, a nema obavezu da obračuna PDV prilikom poklanjanja tog vaučera.

Ukoliko je vrednost vaučera 2.000,00 dinara ili više, u tom slučaju firma nema pravo na odbitak PDV po osnovu nabavke, jer se takvo davanje smatra reprezentacijom, ali ipak ne obračunava PDV po osnovu poklanjanja takvog vaučera.

Ukoliko se vaučer poklanja kupcu uz kupljeno dobro, u cilju poboljšanja prodaje, u tom slučaju obveznik PDV ima pravo na odbitak PDV prilikom nabavke vaučera, a nema obavezu da obračuna PDV po osnovu poklanjanja vaučera, jer se smatra da je došlo do jedinstvenog prometa odnosno da je vrednost vaučera sadržana u vrednosti kupljenog artikla.

2. Iz ugla Zakona o porezu na dohodak građana

Kada firma poklanja vaučere svojim zaposlenim radnicima, prvo treba utvrditi svrhu i namenu ovakvih poklona. Ako se vaučer daje na ime kupovine poklona deci mlađoj od 15 godine na ime poklona za Novu godinu ili Božić, tada se ne plaća porez do Zakonom propisanog iznosa, koji za 2021. godinu iznosi 10.100,00 dinara. Ovo takođe važi za sva druga davanja koja su oslobođena plaćanja poreza na dohodak građana i ovi iznosi se menjaju svake godine, zajedno sa ostalim neoporezivim iznosima koji su propisani u fiksnom iznosu.

Pravo na ova davanja imaju samo lica koja su u radnom odnosu kod poslodavca. Direktor koji radi u firmi po osnovu ugovora o radu direktora a ne po osnovu ugovora o radu nema pravo na neoporeziv iznos. Istovremeno, ako su oba roditelja zaposlena u istoj firmi, oba roditelja imaju pravo na poklon za Novu godinu ili Božić za dete starosti do 15 godina.

Ukoliko ovakvo nagrađivanje zaposlenih predstavlja neku vrstu poklona zaposlenima, onda firma treba ovo primanje da uvrsti u zaradu zaposlenih, preračunom sa neto na bruto i da na ovakvo davanje plati i porez i doprinose na zarade zaposlenih.

Ako se vaučeri poklanjaju fizičkim licima koja nisu zaposlena u firmi, koja mogu a ne moraju da imaju poslovni doprinos u konkretnoj firmi, ne plaća se porez na takvo davanje do iznosa od 13.420,00 dinara. Ovo je podatak koji važi za 2021. godinu i takođe se menja svake godine zajedno sa ostalim neoporezivim iznosima propisanim Zakonom o porezu na dohodak građana.

 

Izvor: Paragraf Lex