Iako se mnogi odlučuju za paušalno oporezivanje, da ne bi morali da vode knjigovodstvo, već samo knjigu prihoda KPO, ovakav način oporezivanja se odnosi samo na utvrđivanje dobiti i ništa drugo. Paušalci su, kao preduzetnici u obavezi da poštuju i druge propise vezane za poslovanje, kao što je plaćanje eko takse ali i plaćanja poreza po odbitku na druge prihode, odnosno da plaćaju druge poreze ako posluju sa strancima.

Znači, paušalcima ipak treba knjigovođa!

Jer knjigovođe su ti koji znaju da obračunaju svaki porez u zavisnosti od vrste prihoda koji ostvaruje preduzetnik.

U nastavku izvod iz Mišljenja Ministarstva finansija:

Odredbom člana 40. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021) propisano je da ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, preduzetnik paušalac (kao obveznik iz člana 32. Zakona koji je prema članu 43. Zakona dužan da vodi poslovne knjige) koji vodi poslovnu knjigu o ostvarenom prometu, kao rezidentni isplatilac prihoda pravnom licu koje nije poreski rezident Republike Srbije, obračunava i naplaćuje porez po odbitku na prihode koje po osnovu davanja u zakup pokretnih stvari ostvaruje to nerezidentno pravno lice (zakupodavac), u skladu sa članom 104. Zakona i članom 40. Zakona o porezu na dobit pravnih lica."

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-171/2022-04 od 20.4.2022. godine)

#porez