Da li se dogodilo da primite račun za uslugu koja još uvek nije završena ili za dobra koja još uvek nisu isporučena? Ukoliko imate takav slučaj onda je važno znati da na osnovu takvog računa nemate pravo na odbitak prethodnog poreza.

"U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu obveznik PDV ima pravo da PDV koji mu je za promet dobara i usluga, odnosno po osnovu avansa obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu - obveznika PDV koji je za taj promet poreski dužnik u skladu sa Zakonom, odbije kao prethodni porez, uz ispunjenje propisanih uslova - da poseduje propisanu dokumentaciju (račun ili drugi dokument koji služi kao račun izdat u skladu sa Zakonom), kao i da predmetna dobra i usluge koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, tj. za promet koji je oporeziv PDV, promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza ili za promet koji se smatra izvršenim u inostranstvu ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak prethodnog poreza da je izvršen u Republici Srbiji.

Račun se izdaje najranije na dan nastanka poreske obaveze. Naime, račun za promet dobara i usluga, odnosno račun po osnovu naplate naknade za promet dobara i usluga izdaje se najranije na dan izvršenog prometa, odnosno na dan naplaćenog avansa, osim u slučaju usluga navedenih u članu 16. tačka 2a) Zakona za koje račun može biti izdat i pre njihovog prometa.

Ako je račun izdat pre nastanka poreske obaveze, obveznik PDV - primalac računa nema pravo na odbitak prethodnog poreza na osnovu tog računa.

Nezavisno od navedenog, ukoliko smatrate da vam je zbog neadekvatnog postupanja, odnosno nepostupanja drugog lica pričinjena šteta, možete pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim organom.

***

Odredbom člana 201. Pravilnika propisano je da se računom, u smislu člana 28. stav 1. tačka 1) Zakona, ne smatra dokument izdat pre nastanka poreske obaveze u skladu sa članom 16. Zakona."

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00926/2022-04 od 1.12.2022. godine)