Strpljenje se isplatilo i konačno je dedovina vraćena, shodno Zakonu o vraćanju oduzete imovine. Međutim, šta ako ta imovina nije potrebna? Njiva, šuma, stari i zapušteni objekat… lice koje je dobilo imovinu nazad želi da je proda. Kakve su tu poreske obaveze?

„…Saglasno navedenom, prihod koji po osnovu prometa uz naknadu (prodaje) nepokretnosti, koja je stečena po osnovu prava na vraćanje oduzete imovine po odredbama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - odluka US, 95/2018 i 153/2020), ostvari fizičko lice kome je imovina vraćena, kao razliku između prodajne cene te nepokretnosti (cene po kojoj je fizičko lice prodalo predmetnu nepokretnost) i njene nabavne cene (vrednost nepokretnosti koju je kao vraćenu imovinu steklo fizičko lice), predmet je oporezivanja porezom na kapitalni dobitak.

Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka po osnovu prodaje tako stečene nepokretnosti, prema našem mišljenju nabavnom cenom smatra se tržišna vrednost nepokretnosti na dan sticanja od strane fizičkog lica kome je imovina vraćena saglasno navedenom zakonu, uvećana godišnjim indeksom potrošačkih cena od dana sticanja do dana prenosa prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Prodajnom cenom smatra se ugovorena cena po kojoj je to fizičko lice prodalo predmetnu nepokretnost, odnosno tržišna cena koju utvrđuje nadležni poreski organ ako oceni da je ugovorena cena niža od tržišne."

 (Izvod iz Mišljenja Ministarstva finansija, br. 07-00-465/2022-04 od 11.7.2023. godine)