Poslovna politika Obrazovnog centra Ja Volim Knjigovodstvo

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo se obavezuje da obavi pružanje usluge obrazovanja odraslih knjigovodstvenim poslovima.

Predavač u Obrazovnom centru Ja Volim Knjigovodstvo je profesionalni računovođa sa zvaničnim državnim sertifikatom.

Obuka će se obavljati putem platforme Zoom ili nekom drugom platformom za komunikaciju, ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti sa Zoom aplikacijom. Obuka se vrši uz prikaz legalizovanog softvera za knjigovodstvo. 

Polaznik/ca ne dobija softver za knjigovodstvo na upotrebu, suština obuke je da se sve poslovne promene proknjiže ručno i na taj način shvati funkcionisanje knjigovodstva.

Ugovor o obuci između Polaznika/ce i Obrazovnog centra Ja Volim Knjigovodstvo formira se na bazi Poslovne politike koja je navedena na stranici sajta javolimknjigovodstvo.rs na kojoj se trenutno nalazite.

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo se obavezuje da obezbedi sve uslove za obavljanje obuke iz člana 1. ovog Ugovora, što podrazumeva:

 1. Organizaciju i realizaciju nastave (predavanje, vežbe, konsultacije, prethodne provere znanja i dr.), prema nastavnom planu i programu.
 2. Organizovanje, pripremanje i polaganje završnog ispita.
 3. Ukoliko tokom obuke dođe do promene zakonske regulative, sa istom upozna polaznika/cu i prilagodi program predavanja, sa osvrtom na prošle kao i na buduće lekcije.

Polaznik/ca se obavezuje da obezbedi uslove za neometano obavljanje obuke: računar, mikrofon, kameru, program za internet komunikaciju kao i stabilnu internet konekciju.

U zavisnosni od vrste obuke, Obuka traje prema broju časova navedenih u Cenovniku. Svaki čas se računa kao školski čas, a svako predavanje obuhvata dva časa.

Obuka se obavlja se dva puta nedeljno. Tačan datum i vreme obuke se naknadno utvrđuju i Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo se obavezuje da blagovremeno obavesti Polaznika/cu o tačnom datumu i vremenu početka obuke.

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo i polaznik/ca mogu se dogovoriti o drugačijem rasporedu obuke, ukoliko se za tim pokaže potreba i/ili postoje tehničko prostorni i vremenski uslovi za drugačiji raspored.

Cena obuke je iskazana u cenovniku. Prilikom prijavljivanja za obuku smatra se da je Polaznik/ca upoznat sa cenama i u prijavi za određenu Školu se opredeljuje za broj rata na koji će plaćati obuku. Odmah po prijemu Prijave za obuku šalje se predračun, sa podacima navedenim u prijavi, za uplatu prve rate ili iznosa za obuku, ukoliko obuku plaća firma, kada je plaćanje u celosti.

Ukoliko se Polaznik/ca opredeli za plaćanje je ratama koje su iskazane na Predračunu dinamika plaćanja je sledeća: prva rata pre početka obuke, a sledeće rate prema dogovorenim datumima plaćanja navedenim u Predračunu, nezavisno od toga da li je obuka započela. Za svaku avansnu uplatu mailom će biti poslat avansni fiskalni račun na mail adresu navedenu u prijavi.

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo se obavezuje da utvrđeni iznos obuke neće menjati do završetka obuke.

Po završetku obuke Polaznik/ca će dobiti Račun izdat od strane Obrazovnog centra Ja Volim Knjigovodstvo, kao i konačni fiskalni račun, na mail adresu navedenu u prijavi.

Na dospelu, a neuplaćenu ratu, polaznik/ca je dužan da plati zateznu kamatu u visini stope propisane za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda. Dospela a neuplaćena rata će se revalorizivati u skladu sa rastom cena na malo.

Sva predavanja se snimaju i biće objavljena na YouTube kanalu, označeni kao „privatni“, gde je pristup omogućen samo polaznicima grupe čija su predavanja snimljena. Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo se obavezuje da svakom polazniku/ci pošalje link za pristup predavanju isključivo grupe polaznika čiji je učesnik, u najkraćem mogućem roku. Snimci predavanja se mogu gledati još mesec dana pošto se završi obuka, posle toga je pristup onemogućen.

Polaznik/ca se obavezuje da neće ni na koji način zloupotrebiti skripte i snimak kome ima pristup, da ih neće deliti drugim licima, niti javno objavljivati, u celini ili u delovima.

Po završenoj obuci polaznik/ca polaže završni ispit koji obuhvata samostalnu izradu završnog računa, kada je Škola knjigovodstva u pitanju ili posebno pripremljen set pitanja, kada su u pitanju druge specijalizovane obuke iz oblasti knjigovodstva i računovodstva.

Smatraće se da je pitanje iz završnog ispita tačno ukoliko je tačna postavka obračuna i knjiženja. Permutovanje obračunatog ili proknjiženog iznosa umanjiće broj poena za 50%.

Smatra se da je završni ispit uspešno položen ukoliko polaznik/ca ima više od 80% tačnih odgovora.

Polaznik/ca koji uspešno položi završni ispit dobija sertifikat Obrazovnog centra Ja Volim Knjigovodstvo.

Ukoliko polaznik/ca jednostrano napusti obuku pre njenog završetka, ili jednostrano raskine Ugovor, dužan je da u roku od 30 dana od dana napuštanja obuke izmiri preostale rate i nadoknadi eventualno nastalu štetu svojim napuštanjem, osim u slučaju više sile.

Prisustvo časovima je obavezno. U slučaju sprečenosti Polaznik/ca je u obavezi da obavesti Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo o odsustvu sa predavanja.

U slučaju tri uzastopna neopravdana odsustva smatraće se da je Polaznik/ca jednostrano napustio obuku, primeniće se pravilo napuštanja obuke i neće biti omogućeno gledanje narednih snimljenih predavanja.

Popunjavanjem i slanjem prijave za određenu obuku smatra se da je Polaznik/ca upoznat/a sa poslovnom politikom Obrazovnog centra Ja Volim Knjigovodstvo.

Politika privatnosti i obrada podataka o ličnosti

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo, Zvezdana Pisarević pr, PIB 112564165, sa sedištem u Kragujevcu na adresi Josifa Šnersona 11, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2. stav 1. tačka 8.) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo poštuje važeće zakonodavstvo.

U obradi podataka o ličnosti, Rukovalac:
• osigurava da prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti se uvek zasniva na adekvatnom pravnom osnovu;
• vodi računa da obradu vrši poštujući prava lica na koje se podaci odnose, starajući se da uvek takvom licu pruži adekvatnu pomoć u ostvarivanju svih zagarantovanih prava;
• redovno objavljuje i čini javno dostupnim sve relevantne informacije vezane za obradu
• osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti vrši isključivo za potrebe ostvarivanja konkretne svrhe;
• prikuplja i obrađuje minimalan set podataka o ličnosti koji mu je zaista neophodan za ostvarivanje konkretne svrhe;
• prikuplja i obrađuje samo podatke o ličnosti samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni;
• osigurava da prikupljeni podaci o ličnosti budu precizni i aktuelni;
• obezbeđuje da su podaci zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

 • Šta je podatak o ličnosti? Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
 • Koje podatke o ličnosti prikuplja Rukovalac i od koje kategorije lica čiji se podaci obrađuju? Rukovalac prikuplja lične podatke direktno od korisnika svojih usluga (u daljem tekstu: lice na koje se podaci odnose), u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:
  • osnovne identifikacione podatke (ime i prezime);
  • kontakt podatke (adresa, kontakt telefon i e-mejl adresa, stručna sprema, podaci o nalozima na društvenim mrežama);
 • Kako se prikupljaju podaci o ličnosti? Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose putem posebnog upitnika koji se popunjava na zahtev Rukovaoca.
 • Šta je pravni osnov prikupljanja? Rukovalac prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15. ZZPL. Što znači da to lice svojom nedvosmislenom izjavom volje potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu. Pristanak je dobrovoljan i može se u svakom trenutku povući, što sa sobom povlači brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).
 • Koja je svrha obrade podataka o ličnosti? Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:
  • izrade Ugovora o obuci, odnosno izrade Predračuna i Računa za izvršenu uslugu;
  • obaveštavanja lica čiji se podaci obrađuju aktivnostima korisnika (na primer putem Newsletter-a ili komunikacijom putem društvenih mreža);
 • Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju? Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
  • kontrolu pristupa podacima;
  • kontrolu prenosa podataka;
  • kontrolu unosa podataka;
  • kontrolu dostupnosti podataka;
  • ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.
 1. Koja prava imaju lice čiji se podaci obrađuju? U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:
  • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
  • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);
  • pravo da zatraži brisanje podataka (član 30 ZZPL);
  • pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);
  • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)
  • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
  • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
  • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);
  • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
  • druga prava garantovana važećim ZZPL.

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji se, u slobodnoj formi, dostavlja na mail office@javolimknjigovodstvo.rs. Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

 1. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima? Rukovalac lične podatke neće dostavljati trećim licima, osim na zahtev zakonskih organa. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije lica koja mogu imati pristup ličnim podacima:
• zaposleni i na drugi način angažovana lica kod Rukovaoca;

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

 1. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti Podaci o ličnosti se čuvaju do momenta opoziva informisanog pristanka, a u svakom slučaju protokom jedne godine od dana prikupljanja podataka o ličnosti, nakon čega se podaci brišu ili anonimiziraju.
 2. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka, se može obratiti Licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti putem e-mail adrese: office@javolimknjigovodstvo.rs i/ili adrese Josifa Šnersona 11/7, Kragujevac. Lice zaduženo za zaštitu podataka će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 14 radnih dana od dana urednog prijema upita.