Škola knjigovodstva i HR uživo preko Zoom-a

PRIJAVI SE

Škola HR Administrator - snimljena predavanja

PRIJAVI SE

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo, Zvezdana Pisarević pr, PIB 112564165, sa sedištem u Kragujevcu na adresi Josifa Šnersona 11, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2. stav 1. tačka 8.) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnikʻʻ, broj 87/2018, u daljem tekstu ZZPL), strogo poštuje važeće zakonodavstvo.

U obradi podataka o ličnosti, Rukovalac:
• osigurava da prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti se uvek zasniva na adekvatnom pravnom osnovu;
• vodi računa da obradu vrši poštujući prava lica na koje se podaci odnose, starajući se da uvek takvom licu pruži adekvatnu pomoć u ostvarivanju svih zagarantovanih prava;
• redovno objavljuje i čini javno dostupnim sve relevantne informacije vezane za obradu
• osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti vrši isključivo za potrebe ostvarivanja konkretne svrhe;
• prikuplja i obrađuje minimalan set podataka o ličnosti koji mu je zaista neophodan za ostvarivanje konkretne svrhe;
• prikuplja i obrađuje samo podatke o ličnosti samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni;
• osigurava da prikupljeni podaci o ličnosti budu precizni i aktuelni;
• obezbeđuje da su podaci zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

 1. Šta je podatak o ličnosti? Svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice i identifikuje to lice, neposredno ili posredno, a posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
 2. Koje podatke o ličnosti prikuplja Rukovalac i od koje kategorije lica čiji se podaci obrađuju? Rukovalac prikuplja lične podatke direktno od korisnika svojih usluga (u daljem tekstu: lice na koje se podaci odnose), u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:
  • osnovne identifikacione podatke (ime i prezime);
  • kontakt podatke (adresa, kontakt telefon i e-mejl adresa, stručna sprema, podaci o nalozima na društvenim mrežama);
 3. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti? Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose putem posebnog upitnika koji se popunjava na zahtev Rukovaoca.
 4. Šta je pravni osnov prikupljanja? Rukovalac prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15. ZZPL. Što znači da to lice svojom nedvosmislenom izjavom volje potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu. Pristanak je dobrovoljan i može se u svakom trenutku povući, što sa sobom povlači brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).
 5. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti? Rukovalac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:
  • izrade Ugovora o obuci, odnosno izrade Predračuna i Računa za izvršenu uslugu;
  • obaveštavanja lica čiji se podaci obrađuju aktivnostima korisnika (na primer putem Newsletter-a ili komunikacijom putem društvenih mreža);
 6. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju? Podatke o ličnosti Rukovalac pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i:

kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
• kontrolu pristupa podacima;
• kontrolu prenosa podataka;
• kontrolu unosa podataka;
• kontrolu dostupnosti podataka;
• ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

 1. Koja prava imaju lice čiji se podaci obrađuju? U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:
  • pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);
  • pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);
  • pravo da zatraži brisanje podataka (član 30 ZZPL);
  • pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);
  • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)
  • pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);
  • pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);
  • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs (član 82 ZZPL);
  • pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL);
  • druga prava garantovana važećim ZZPL.

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti popunjavanjem Zahteva za ostvarivanje prava koji se, u slobodnoj formi, dostavlja na mail javolimknjigovodstvo@gmail.com. Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

 1. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima? Rukovalac lične podatke neće dostavljati trećim licima, osim na zahtev zakonskih organa. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka korisnik tih podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Kategorije lica koja mogu imati pristup ličnim podacima:
• zaposleni i na drugi način angažovana lica kod Rukovaoca;


Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

 1. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti Podaci o ličnosti se čuvaju do momenta opoziva informisanog pristanka, a u svakom slučaju protokom jedne godine od dana prikupljanja podataka o ličnosti, nakon čega se podaci brišu ili anonimiziraju.
 2. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka, se može obratiti Licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti putem telefona br. 064/1414846, e-mejl adrese: javolimknjigovodstvo@gmail.com i/ili adrese Josifa Šnersona 11/7, Kragujevac. Lice zaduženo za zaštitu podataka će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 14 radnih dana od dana urednog prijema upita.

 

IZJAVA O SAGLASNOSTI

Izjavljujem da sam saglasan/na da moje lične podatke Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo obrađuje u skladu s važećim Zakonom o zaštitiličnih podataka.

Izjavljujem da sam svoje podatke dao/dala dobrovljno.

Izjavljujem da sam obavešten/a i saglasan/a da će mojim podacima rukovoditi zaposleni u Obrazovnom centru Ja Volim Knjigovodstvo, kao i da će se podaci čuvati u Obrazovnom centu Ja Volim Knjigovodstvo, u periodu predviđenom posebnim zakonima RS i opštim aktima Obrazovnog centra Ja Volim Knjigovodstvo koji se odnose na moj zahtev.

Saglasan/a sam da Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo gore navedene podatke prikuplja, skladišti u svojoj bazi (Excel, CRM i slično) i da ih koristi isključivo u cilju ostvarivanja svrhe za koje su podaci prikupljeni.

Izjavljujem da sam saglasan/a da se moji podaci čuvaju, obrađuju i koriste za sledeće svrhe: komunikacija sa mnom, obrada mog zahteva, vođenje evidencija.

Obrazovni centar Ja Volim Knjigovodstvo garantuje fizičkim licima, čije podatke obrađuje, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Saglasnost daje:

Škola za HR Administratore

Na Vašu email adresu dobićete podatke za uplatu.