Stiče se utisak da smo pretrpani propisima, a neki su doneti ali nikada nisu primenjeni u praksi. Upravo me je Sistem elektronskih faktura podsetio na jedan takav propis koji je trebalo da bude namenjen elektronskoj kontroli poreskih obveznika ali koji, prema mojim saznanjima, nikada nije primenjen u praksi.

Šta je suština SEF-a?

Sistem elektronskih faktura je zamišljen tako da se svaki promet između firmi, kao učesnika u prometu, evidentira preko jedinstvenog Sistema, preko kojeg država, odnosno njeni kontrolni organi, mogu imati uvid u transakcije koje se obavljaju svakodnevno. Već je i ranije bilo nekih pokušaja koji nisu urodili plodom, kao što je bila obaveza dostavljanja podataka Poreskoj upravi u elektronskoj formi, a što možemo videti na sajtu Poreske uprave. Pravilnik je donet još 2010. godine.

Osnovna zamisao ovog Pravilnika je bila jedostavnija kontrola obračuna PDV, međutim u svojoj praksi nisam imala slučaj da je Poreska uprava tražila dostavljanje podataka na ovaj način, niti sam to čula od bilo koga iz svoje struke. Iz ovoga mogu da zaključim da je ovo bio neuspeli pokušaj, koji je bio dobra ideja, ali koji nije našao primenu u praksi.

Poreska uprava može da kontroliše tačnost Poreskog bilansa

Uvođenjem Sistema elektronskih faktura država je pokazala da nije odustala od ideje da može da kontroliše poreske obveznike neposrednim uvidom u njihove poslovne podatke, tako što će imati mogućnost da posredno sagleda sve njihove poslovne promene. Ovim sagledavanjem lako se može utvrditi tačnost podataka iskazanim u bilansima, naročito dobit ili gubitak u Poreskom bilansu. Za sada imamo samo evidentiranje izlaznih faktura, ali istovremeno država ima mogućnost sagledavanja ulaznih faktura za primaoce fakture. I ovo je propisano samo za obveznike PDV jer su to firme koje imaju značajan promet, a samim tim ostvaruju i relativno značajnu dobit, što za sobom povlači značajan iznos poreza na dobit.

PIB kupca na fiskalnom računu

Kontrola troškova se odnosi i na kupovinu gotovinom, gde je na fiskalnom računu obavezan podatak PIB firme primaoca računa, bez obzira na to da li je primalac u Sistemu PDV, tačnije da li ima pravo na odbitak PDV po osnovu gotovinskog plaćanja. Dovoljno je da se sumiraju podaci o gotovinskim plaćanjima računa za firmu i uporede sa podizanjem gotovine sa šifrom 166 na nalogu za isplatu. Odstupanja mogu biti minimalna, recimo za plaćanje poštarine za preporučene pošiljke, gde Pošta nije u obavezi da izda fiskalni račun.

Stoga je najavljena izmena Zakona o elektronskom fakturisanju logičan nastavak događanja, barem ja to tako vidim.

Evidentiranje ulaznog PDV kroz SEF

Evidentiranje ulaznog PDV kroz SEF predstavlja dodatnu kontrolu iskazanog PDV koji predstavlja odbitnu stavku, tako da se ovim pojednostavljuje kontrola ispravnosti obračuna PDV u predatoj poreskoj prijavi za porez na dodatu vrednost. Ovu obavezu imaćemo u 2024. godini, ali je već sada najavljena da bi se poreski obveznici i programeri blagovremeno pripremili za najavljenu izmenu načina poslovanja.

Takođe je skraćen rok za ovo evidentiranje, jer za PDV prijavu rok je 15. u mesecu, dok za evidentiranje prethodnog poreza na SEF rok je 10. u mesecu. Ova najavljena promena roka je izazvala burne reakcije kod svih korisnika Sistema elektronskih faktura, a naročito kod knjigovođa.

U kom roku se mora izdati faktura?

SEF je jasno prikazao sve manjkavosti poslovanja, a naročito kašnjenje u izdavanju faktura. Da li je u pitanju veliki obim posla – pa se iz tog razloga fakture ne izdaju blagovremeno ili je u pitanju loša navika da se sve ostavlja za poslednji momenat? Uglavnom fakture se često izdaju deset i više dana od datuma prometa robe ili usluga. Naravno, ima i ažurnih, koji fakture izdaju na vreme, ali ima i onih koji kasne sa dostavom fakture.

Rok za izradu fakture nije definisan ni jednim propisom, tako da ne možemo kriviti privredu što fakture ispostavlja sa velikim zakašnjenjem. Jedino što je definisano Zakonom o PDV je da se faktura za promet koji se obavlja sukcesivno ili usluga koja se pruža u kontinuitetu izdaje periodično. U tom slučaju datum fakture mora biti poslednji datum u mesecu, ali ponovo nemamo rok u kome se ta faktura mora napraviti i dostaviti kupcu.

Koji su rokovi prema Zakonu o računovodstvu?

Zakon o računovodstvu, s druge strane, definiše rokove za knjiženje poslovnih promena i navodi da se dokument dostavlja na knjiženje najkasnije u roku od pet radnih dana od dana kada je poslovna promena nastala, odnosno u roku od pet radnih dana od datuma prijema. Računovodstvo ima dodatnih pet dana za knjiženje. Ali ovo se odnosi samo na knjiženje, ne odnosi se na datum formiranja fakture.

Pretpostavljam da je najava evidentiranja prethodnog poreza u SEF pokušaj od strane države da poreski obveznici redovnije ispostavljaju fakture, jer ćemo na ovaj način kontrolisati jedni druge i podsećati da postoji promet za koji nije izdata faktura na vreme.

Dobrovoljni korisnici SEF

Evidentiranje faktura u SEF je obavezno za sve firme koje su u Sistemu PDV ili rade sa korisnicima javnih sredstava, a nisu u Sistemu PDV. Međutim, u praksi se dešavalo da kupac, koji je u Sistemu PDV, insistira od svog dobavljača da fakturu pošalje preko SEF pa su se mnoge firme evidentirale na SEF iako to nisu morale da urade. Takve firme su zapravo dobrovoljni korisnici SEF i prema zakonskim propisima u Sistemu elektronskih faktura moraju da ostanu do kraja kalendarske godine, u kojoj su se prijavili za SEF i još naredne godine.

Prestanak korišćenja SEF od strane dobrovoljnog korisnika

Obzirom da smo otpočeli sa korišćenjem SEF tokom 2022. godine, svi dobrovoljni korisnici mogu početkom 2024. godine da podnesu zahtev za izlazak iz Sistema elektronskih faktura. Procedura oko izlaska iz SEF nije propisana, iz čega proizilazi da je potrebno podneti zahtev  Centralnom informacionom posredniku za prestanak korišćenja Sistema elektronskih faktura. To zapravo znači: ako ste kupili nečiji program za evidentiranje faktura u SEF obratićete se toj firmi, a ako fakture unosite direktno na Portalu e-fakture, onda ćete na Portalu podneti zahtev.

Ovo je samo pretpostavka, jer još uvek nije donet propis ili uputstvo kako dobrovoljni korisnik SEF može da prestane sa izdavanjem faktura preko SEF jer nema zakonsku obavezu. Da podsetim još jednom, svi PDV obveznici su dužni da koriste SEF, dok svi koji nisu u sistemu PDV nemaju tu obavezu.