Fiskalne kase su prvi put uvedene 2003. godine. Dotle su se računi kucali preko običnih registar kasa a često se nisu ni kucali. I pošto je Zakon o fiskalnim kasama „postao punoletan“ država je odlučila da ga unapredi, ali ne dopunom postojećeg Zakona, već donošenjem novog Zakona o fiskalizaciji. Pri tome je uvedena novina, koja je stupila na snagu 1. oktobra 2021. godine da poreski obveznici, koji su u obavezi da imaju fiskalnu kasu (manje – više skoro svi) treba da prijave poslovni prostor radi generisanja jedinstvene oznake, da bi započeli proces fiskalizacije. Do sada su to radili serviseri, sada poreski obveznici to mogu da urade sami, na portalu ePorezi.

Rok za podnošenje prijave, u smislu poslednjeg dana za prijavu, nije naveden, tako da je potrebno blagovremeno se prijaviti.

Zamena fiskalnih kasa fiskalnim uređajima

Zamena fiskalnih uređaja počinje 1. novembra 2021. godine i trajaće do 30. aprila 2022. Država će ovoga puta finansirati zamenu fiskalnih uređaja, direktnom uplatom sredstava na tekući račun obveznika fiskalizacije i to 100 evra  po prodajnom mestu i 100 evra po fiskalnom uređaju. Obveznici koji nisu u sistemu PDV dobiće dodatnih 20% veću subvenciju za uređaje, pošto nisu u mogućnosti da im prethodni porez bude odbitna stavka. Rok za prijavu za subvencije je 31.01.2022.

Ovo je mnogo bolja opcija, jer uvođenjem fiskalnih kasa 2003. godine privrednici su imali poresku olakšicu koja je sastojala u tome da ne plaćaju porez na dobit u narednom periodu. Tada su kasu morali da plaćaju odmah, a nisu plaćali akontaciju poreza na dobit u narednih godinu dana.

https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/7421/privrednicima-predstavljen-nov-model-fiskalizacije.html

Stare fiskalne kase ne moramo defiskalizovati

Stare fiskalne kase će automatski biti defiskalizovane, tako da nema potrebe nositi staru kasu na defiskalizaciju. Dakle, stara fiskalna kasa ne mora da se defiskalizuje, što je bila dosadašnja praksa i što je iziskivalo dodatne troškove. Pa ako obveznik fiskalne kase nema zaposlenih a hoće da ide na odmor imao je dve varijante na raspolaganju:

 • Da privremeno odjavi radnju preko APR, privremeno odjavi kasu, ponovo prijavi radnju i ponovo prijavi kasu i
 • Da zamoli nekog da kuca dnevne izveštaje bez prometa na kraju radnog dana

Sada sve to više ne mora da se radi, mada se automatski postavlja pitanje: šta raditi u ovakvim situacijama? Verovatno će biti još pitanja i nedoumica, ali to su stvari koje se rešavaju u hodu, a tranzicioni period je dovoljno dug da svi shvate šta treba da rade u određenim situacijama.

Ono što za sada sigurno znamo 

 • Nema potrebe za fiskalnim štampačima i termo trakama na kojima je štampan fiskalni račun. Fiskalni račun se može odštampati na bilo kom štampaču (može i na starom) i na bilo kom formatu bilo kog papira;
 • Nema više troška za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja
 • Nema više obaveze godišnjeg servisa fiskalnih uređaja;
 • Kontrolne trake više ne postoje, tako da se nema šta čuvati. Stare kontrolne trake se i dalje čuvaju u roku od dve godine, tek posle toga se mogu baciti;
 • Nema više naloga za ispravku – obrazac NI;
 • Nema više potrebe voditi knjigu dnevnih izveštaja
 • Nema više fiskalnih paragon blokova

Jednom rečju, administriranje je svedeno na najmanju moguću meru kada su obveznici fiskalizacije u pitanju, a kupci više ne moraju da fotokopiraju fiskalne račune, jer je postojala mogućnost da izblede za vreme trajanja garantnog roka ili roka za reklamaciju.

Razlika između starih i novih fiskalnih kasa

Ono što je ogromna razlika, kada su fiskalni uređaji u pitanju, je da više nemamo samo jedan uređaj: fiskalnu kasu koja stoji u prodajnom objektu. Fiskalni uređaj može biti tablet, mobilni telefon, računar ali i postojeća fiskalna kasa može da se prilagodi, odnosno da se nadogradi, ukoliko dobije odobrenje Poreske uprave. Dakle, ako je postojeća fiskalna kasa adekvatna, na nju se može instalirati hardverski ili softverski lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbedonosni element u vidu kartice ili fajla, koij daje Poreska uprava.

Novine u odnosu na stari Zakon o fiskalnim kasama su sledeće:

 • Do sada je važilo pravilo da su paušalci nisu bili u obavezi da imaju fiskalne kase iako se bave delatnošću za koje nije propisano oslobođenje obaveze. Sada Zakon o fiskalizaciji ne pravi razliku između načina oporezivanja, tako da su novim sistemom fiskalizacije obuhvaćeni i:
 • Frizerski i kozmetički saloni,
 • Usluge popravke
 • Fotografske usluge
 • Popravka i održavanje motornih vozila
 • Građevinske usluge
 • Hemijsko čišćenje

Kada je u pitanju prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima, u skladu sa propisima, tu postoje određene razlike. Fizičko lice koje je:

 • Nosilac poljoprivrednog gazdinstva
 • Koje plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje kao osiguranik poljoprivredne delatnosti ili je
 • Korisnik poljoprivredne penzije

nije u obavezi da koristi fiskalni uređaj kada ostvaruje prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih plodova, lekovitog bilja, prodaje pečuraka koje uzgaja, prodaje pčelinjeg roja i puževa.

Drugi poljoprivredni proizvođači, koji prodaju svoje proizvode na pijaci i sličnim mestima, kao i drugi proizvođači preduzetnici, koji su paušalno oporezovani, od 1. januara 2022. godine postaju obveznici fiskalizacije.

Ko ne mora da koristi fiskalni uređaj

Delatnosti koje su oslobođene evidentiranja prometa na malo preko fisklanih uređaja su:

49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;

49.32 Taksi prevoz;

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;

53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;

61   Telekomunikacije;

64   Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;

65   Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;

66   Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;

69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;

75.00 Veterinarske delatnosti

84.30 Obavezno socijalno osiguranje;

85   Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 - Ostalo obrazovanje;

86   Zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;

87   Socijalna zaštita sa smeštajem;

88   Socijalna zaštita bez smeštaja;

94.91 Delatnost verskih organizacija.

Novi obveznici fiskalizacije

To znači da će se promene, u smislu da navedene delatnosti postaju obveznici korišćenja fiskalnih uređaja, odnositi i na:

 • Promet na malo putem interneta

          - 47.91 Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta;

 • Prevoz putnika i tereta:

         - 49.10 Železnički prevoz putnika, daljinski i regionalni,

         - 49.20 Železnički prevoz tereta,

         - 49.39 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju,

         - 49.41 Drumski prevoz tereta;

        - 49.42 Usluge preseljenja,

        - 50.30 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima,

        - 50.40 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima,

        - 51.10 Vazdušni prevoz putnika,

        - 51.21 Vazdušni prevoz tereta;

 • Kurirske, ekspresne i dr. poštanske usluge komercijalnog servisa

        - 53.20 Poštanske aktivnosti komercijalnog servisa;

 • Studentski i đački domovi

        - 55.90 Ostali smeštaj - studentski i đački domovi;

 • Bioskopi

        - 59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela;

 • Usluge čišćenja

        - 81.21 Usluge redovnog čišćenja zgrada,

        - 81.22 Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme,

        - 81.29 Usluge ostalog čišćenja;

 • Obuke, škole stranih jezika i sl. - 85.5
 • Ostalo obrazovanje;
 • Izvođenje muzičkih i scenskih dela, rad muzeja, arhiva, galerija, kladionica, sportske i rekreativne aktivnosti -sve delatnosti u okviru oblasti:

        - 90 Stvaralačke, umetničke i zabavne delatnosti,

        - 91 Delatnost biblioteka, arhiva, muzeja, galerija i zbirki i ostale kulturne delatnosti, - - 92 Kockanje i klađenje,

        - 93 Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti;

 • Popravka obuće, satova, nakita i sl.

        - 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože,

        - 95.25 Popravka satova i nakita;

 • Prodaja putem automata -u okviru šifre 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca.

Fiskalni računi se kucaju i za primljeni avans

Velika novina takođe predstavlja i kucanje fiskalnih računa za primljeni avans. Kako će se posle toga rešiti pitanje konačne uplate, odnosno doplate razlike do pune cene artikla, ostaje da vidimo u nekom od tumačenja Ministarstva finansija. Sigurna sam da će se, pored mojih pitanja i dilema, pojaviti još mnoštvo pitanja, ali do 1. januara imamo vremena da se detaljno informišemo.