Zakon o digitalnoj imovini kaže da digitalna imovina, tj. kripto valuta nije novac, nema odlike novca ali je fizička i pravna lica mogu prihvatatiti kao sredstvo razmene i može se kupovati, prodavati, razmenjivati, prenositi i čuvati elektronski.

Da li je dozvoljeno isplaćivati zaradu u kriptovalutama?

Nema smetnji da firma svojim zaposlenima isplaćuje zaradu u kripto valutama, ako se zaposleni slože sa tim, ali bez obzira na to, prilikom zasnivanja radnog odnosa neophodno je ugovoriti bruto zaradu u dinarima, kao zakonskom sredstvu plaćanja, a shodno odredbama Zakona o radu.

Obzirom da kriptovalute menjaju svoju vrednost iz sekunde u sekundu, veoma je teško odrediti koja je to dinarska protivvrednost zarade koja je isplaćena u kriptovalutama, a koja je osnovica za obračun poreza i doprinosa.

Kako se ugovara zarada?

S druge strane, ugovorena bruto zarada je osnov i polaz za obračun zarade, poslodavac je u obavezi da obračuna i isplati topli obrok, regres i minuli rad, a ako zaradu isplaćuje u dogovorenom iznosu određene kriptovalute, tada se javlja dodatni problem oko iskazivanja dinarske protivvrednosti i iskazivanja svih elemenata zarade na isplatnom listiću, što je zakonska obaveza svakog poslodavca.

U slučaju da je zarada dogovorena u fiksnom iznosu kriptovalute, a konkretna kriptovaluta izgubi na vrednosti, tada poslodavac može da bude u problemu jer ugovorena bruto zarada se mora isplatiti onako kako je ugovorena, svako umanjenje mora biti dokumentovano kadrovskim rešenjem, a pad vrednosti kriptovalute, kao osnov umanjenja zarade, nije razlog koji Zakon o radu uvažava.

Podnošenje poreske prijave

Dalje, da bi se isplatila zarada potrebno je podneti poresku prijavu PPP PD i prilikom isplate zarade, uz šifru plaćanja 240 ili 140 potrebno je upisati BOP – broj koji se dobija predavanjem poreske prijave. U slučaju isplate zarade u kriptovalutama obračunska služba će podneti poresku prijavu i platiti fiskalne obaveze sa pozivom na BOP, ali prilikom prenosa zarade u vidu kriptovaluta ne postoji mogućnost upisati BOP. Ovo ne mora da bude problem, ali ako zaposleni jednog momenta bude hteo da podigne kredit imaće problem dokazivanja kolika mu je zarada i teško da će moći da podigne kredit.

Stoga možemo zaključiti da je teoretski gledano moguće isplaćivati zaradu u kriptovalutama, ali to za sobom vuče čitav niz problema, od obračuna zarade do isplate.