Poreska uprava je počela da šalje rešenja za plaćanje poreza za 2017. godinu i to ne samo frilenserima, već svim fizičkim licima koja su rezidenti Srbije i koji su imali prihod iz inostranstva po bilo kom osnovu. To su bili prihodi od čuvanja starih osoba u inostranstvu, rad na brodu i sve ostale situacije rada u inostranstvu,  gde je plata uplaćivana na tekući račun u Srbiji.

Da li ste dobili rešenje za porez?

Još uvek nisam videla nikakav komentar da je nekome, ko ostvaruje prihode od Forexa, stiglo rešenje za plaćanje poreza, ali izvesno je da će se tako nešto dogoditi. I budite srećni ako Poreska uprava takav prihod bude definisala kao prihod od frilensinga, jer je Zakonom o deviznom poslovanju definisano da građani Srbije mogu kupovati devize samo od banaka i ovlašćenih menjača.

Svako trgovanje sa drugim pravnim licem, koje nije banka, zabranjeno je i kažnjivo.

Kada su u pitanju pravna lica, mogu se držati sredstva na deviznim računima u inostranstvu ali samo uz prethodno odobrenje Narodne banke Srbije, u uslovima koji su tačno definisani, a učestvovanje na ino Forex marketu nije dozvoljeno.

Što znači da se pravna lica ne mogu baviti trgovinom na Forexu.

Šta kažu Ministarstva?

Trgovina valutnim parovima na Forexu prisutna je i poznata odavno, ali obzirom da takva vrsta trgovine nije zakonom dozvoljena, a ipak se ostvaruje neki prihod od takvog rada, tokom 2015. godine oglasilo se Ministarstvo finansija svojim Mišljenjem i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja svojim Mišljenjem. Ova Ministarstva se nisu bavila izvorom prihoda, već su se samo bavila time da je ostvaren prihod i kakav je poreski tretman.

Poreski zakoni predviđaju da se porezi plaćaju na svaki ostvareni prihod, a u zavisnosti od vrste prihoda plaća se određeni porez prema određenim pravilima, ne ulazeći u suštinu izvora prihoda.

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje definiše koji doprinosi se plaćaju na prihod od uloženog radnog anažovanja, ponovo ne ulazeći u suštinu izvora prihoda. O tome sam već pisala.

Izvući ću samo deo iz oba Mišljenja.

Mišljenje Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija, u svom Mišljenju broj 413-00-24/2015-04 od 8.10.2015. godine, u jednom delu navodi sledeće:

„…Sa stanovišta oporezivanja prihoda koje ostvare fizička lica ukazujemo da … porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja ostvaruju dohodak, na prihode iz svih izvora, osim onih koji su posebno izuzeti tim zakonom.

Odredbom člana 85. stav 1. tačka 16) Zakona propisano je da se ostalim prihodima u smislu ovog zakona smatraju i drugi prihodi koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica, koji nisu oporezivi po drugom osnovu ili nisu izuzeti od oporezivanja ili oslobođeni od plaćanja poreza po ovom zakonu.“

„…Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20%, saglasno odredbi člana 86. stav 1. Zakona.

Odredbom člana 100a stav 2. Zakona propisano je, pored ostalog, da ako isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku, obavezu utvrđivanja i plaćanja poreza samooporezivanjem ima obveznik koji ostvaruje zarade i druge prihode u ili iz druge države, kao i u drugom slučaju kada isplatilac prihoda nema obavezu da obračuna i plati porez po odbitku.“

„…Saglasno navedenom, prihod koji fizičko lice ostvaruje po osnovu kursne razlike između različitih valuta trgujući valutnim parovima na međunarodnom deviznom tržištu - FOREX, ima poreski tretman drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona. Po osnovu navedenih prihoda poreska prijava podnosi se na Obrascu PP OPO u roku od 45 dana od dana ostvarivanja prihoda, u kom roku se plaćaju i obaveze po osnovu poreza. Poreska prijava podnosi se organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijoj teritoriji obveznik ima prebivalište.“

Mišljenje Ministarstva rada

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u svom Mišljenju br. 011-00-991/2015-07 od 29.10.2015. godine navelo je sledeće:

„…Lica koja ostvaruju prihode na osnovu trgovine valutnim parovima na FOREX-u, a nisu osigurana po drugom osnovu, smatraju se osiguranicima samostalnih delatnosti, međutim, ukoliko su navedena lica već osigurana po osnovu zaposlenja, ostvarivanje prihoda po osnovu trgovine valutnim parovima i plaćanje doprinosa po tom osnovu neće uticati na promenu osnova osiguranja, odnosno zadržaće status osiguranika zaposlenog…“

„… Dakle, i u slučaju kada su lica koja ostvaruju prihode na osnovu trgovine valutnim parovima već osigurana po osnovu zaposlenja ili po nekom drugom osnovu, postoji obaveza plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu trgovine valutnim parovima na FOREX-u…“

„…S obzirom da se započinjanje trgovine valutnim parovima vrši na osnovu određenog sporazuma ili pristajanjem na propisane uslove, u tom slučaju je reč o specifičnoj vrsti ugovora, kod kojih se za obavljeni posao ostvaruje naknada…“

Stoga ću ponoviti: nemojte se iznenaditi ako na kućnu adresu dobijete rešenje o plaćanju poreza i doprinosa na prihod koji ste ostvarili trgovanjem na Forexu.