Poreska uprava postavlja popunjene poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana od prošle, 2023. godine. Svako ko treba da plati godišnji porez treba da ima uvid u svoja lična primanja, naročito ako ima više isplatilaca od kojih je ostvaren prihod. Zato je potrebno da svim fizičkim licima, koje smo isplaćivali po bilo kom osnovu (zarade, ugovori o delu i drugi ugovori, otpremnine i druge naknade iz radnog odnosa) dostavimo obrazac PPP-PO sa podacima o vrsti i visini prihoda koji su ostvarili, odnosno koji smo im isplatili. Obrazac PPP-PO treba dostaviti tokom meseca januara, a najkasnije do 31.01. sa svim isplatama koje su bile u prethodnoj godini, bez obzira na to na koju godinu se isplata odnosi.

Pravila su ostala ista, ali da se podsetimo šta ulazi u godišnji porez na dohodak građana.

Godišnji porez na dohodak građana obračunava se i plaća na zbir sledećih prihoda ostvarenih (naplaćenih) u jednoj kalendarskoj godini:

1) zarade i drugi prihodi iz radnog odnosa koji se oporezuju porezom po odbitku, isplaćeni u kalendarskoj godini, i to:

- po osnovu radnog odnosa (uključujući i primanja u obliku bonova, hartija od vrednosti, osim akcija stečenih u postupku svojinske transformacije, novčanih potvrda, robe, kao i primanja ostvarena činjenjem ili pružanjem pogodnosti, opraštanjem duga, kao i pokrivanjem rashoda obveznika novčanom nadoknadom ili neposrednim plaćanjem).

- primanja po osnovu privremenih i povremenih poslova (uključujući i primanja preko omladinske zadruge osim za lica do 26 godina života na školovanju)

- lična zarada preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika,

- primanja u vezi sa radom kod poslodavca koja, po osnovu prava iz radnog odnosa, lice ostvari po prestanku radnog odnosa (otpremnine, izgubljene zarade za nezakonit otkaz i drugo).

2) oporezivi prihodi od samostalne delatnosti – oporeziva dobit iz Poreskog bilansa PB-2 bez obzira da li je preduzetnik ostvarenu neto dobit isplatio ili ne, a za preduzetnike paušalce poreska osnovica iz rešenja o utvrđenom paušalnom porezu za plaćanje.

3) oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine (uključujući i naknade frilensera);

4) oporezivi prihodi od nepokretnosti (izdavanje u zakup ili podzakup);

5) oporezivi prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari;

6) oporezivi prihodi sportista i sportskih stručnjaka;

6a) oporezivi prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga i usluga smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva;

7) oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona (po ugovorima o delu, trgovinskom zastupanju, dopunski rad, naknade za rad frilensera, članstvo u upravnim odborima i drugim organima uprave pravnih lica, naknade poslanicima i odbornicima i drugi prihodi pobrojani u članu 85. Zakona);

8) za rezidente svi pobrojani prihodi (osim 6a) koji su ostvareni i oporezovani u drugoj državi;

Godišnji zbir prihoda čine ostvareni odnosno naplaćeni prihodi u jednoj kalendarskoj godini, bez obzira za koji period su isplaćeni.

Od plaćanja Godišnjeg poreza izuzeti su:

  • prihodi od kapitala
  • prihodi po osnovu kapitalnih dobitaka
  • dobici od igara na sreću
  • prihodi od osiguranja lica.

Prihodima od kapitala, koji se ne uračunavaju u godišnji zbir prihoda su:

1) kamate po osnovu zajma, štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) i po osnovu dužničkih i sličnih hartija od vrednosti;

2) dividende i učešća u dobiti;

2a) prihod od prodaje kriptovaluta, ako je ostvaren kapitalni dobitak

3) prihod od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda;

3a) prihod po osnovu vlasništva nad investicionom jedinicom alternativnog investicionog fonda, osim naknade za prenos te investicione jedinice;

4) uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe i ličnu potrošnju.

Lice mlađe od 40 godina plaća porez po stopi od 15% na iznos preko šestostruke prosečne godišnje zarade, koja je za 2022. godinu i sa primenom u 2023. godini iznosila 7.438.752 dinara. Do tog iznosa ne podnosi poresku prijavu i ne plaća nikakav porez.

Za porez koji se plaća u 2024. godini tek treba da bude objavljen podatak, a da bi fizička lica znala da li su obveznici godišnjeg poreza, naročito ako su njihova godišnja primanja na samoj granici, potrebno je da im svaki isplatilac dostavi obrazac PPP-PO o izvršenim isplatama u toku godine.