Da li ti se desilo da uradiš račun sa iskazanim PDV-om, odštampaš ga i proknjižiš a onda se ispostavi da je račun pogrešno urađen? Šta radiš u toj situaciji?

Ako je račun urađen pogrešno treba ga ispraviti, ali ako je račun već odštampan i proknjižen, najčešće je jedini način ispravke tog računa storniranje i izrada novog ispravnog računa. Naravno, podrazumeva se da takav račun nikada nije dat kupcu, tačnije da je greška nastala samo u programu za fakture i da takav račun nije poslat na SEF.

Međutim, čak i u ovakvoj situaciji neophodno je ispoštovati proceduru propisanu Zakonom o porezu na dodatu vrednosti i Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost, a ta  procedura kaže da možemo stornirati obračunati PDV u samo dve situacije:

  • ako je nenaplativost dokumentovana ili
  • ako imamo pisano obaveštenje kupca da nije koristio prethodni porez po tom osnovu 

Ministarstvo finansija se u više navrata izjašnjavalo o toj problematici:

"Kada dođe do smanjenja poreske osnovice za oporezivi promet dobara ili usluga koji je obveznik PDV (ujedno i poreski dužnik za predmetni promet) izvršio drugom obvezniku PDV, koji po osnovu nabavke tih dobara ili usluga ima pravo na odbitak prethodnog poreza, obveznik PDV može da smanji iznos obračunatog PDV ako obveznik PDV kome je izvršen promet dobara ili usluga ispravi odbitak prethodnog poreza i o tome pismeno obavesti isporučioca dobara ili usluga. S tim u vezi, ako obveznik PDV - isporučilac dobara ili usluga poseduje dokument kojim ga je obveznik PDV - primalac dobara ili usluga pismeno obavestio da je izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, sa aspekta obveznika PDV - isporučioca dobara ili usluga pretpostavlja se da je obveznik PDV - primalac dobara ili usluga postupio u skladu sa Zakonom, tj. faktički i izvršio ispravku odbitka prethodnog poreza, što znači da obveznik PDV - isporučilac dobara ili usluga može da smanji iznos obračunatog PDV. Naime, ako se osnovica za oporezivi promet dobara ili usluga smanji, obveznik PDV - primalac dobara ili usluga dužan je da, u skladu sa tom izmenom, ispravi odbitak prethodnog poreza koji je po tom osnovu ostvario."

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 011-00-00528/2016-04 od 1.6.2016. godine

Obračunati PDV takođe može da se umanji ako je kupac, kome smo izdali fakturu sa obračunatim PDV u stečaju i da takvu fakturu ne možemo da naplatimo iz stečajne mase, a na osnovu sudske odluke o zaključenju stečajnog postupka:

"U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost (…), obveznik PDV koji je izvršio promet dobara, odnosno usluga za koji je obračunao PDV u skladu sa Zakonom, ima pravo da, na osnovu pravnosnažne odluke suda o zaključenju stečajnog postupka nad primaocem dobara, odnosno usluga, izmeni - smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV za iznos naknade za isporučena dobra, odnosno pružene usluge koji nije naplaćen. S tim u vezi, iznos osnovice i iznos obračunatog PDV obveznik PDV može da smanji za poreski period u kojem je rešenje suda o zaključenju stečajnog postupka postalo pravnosnažno, odnosno za neki naredni period, pri čemu ukazujemo da se u ovom slučaju ne primenjuju odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (…) kojima se uređuje zastarelost.“

Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 011-00-392/2020-04 od 17.6.2020. godine

Iz svega ovoga poreski obveznici su zaključili da se storniranje računa i ispravka obračunatog poreza mora izvršiti samo ako je kupac primio fakturu i iskazao odbitak prethodnog poreza u svom knjigovodstvu. Međutim, Zakon nigde ne spominje doslovce takvu situaciju. Prema Zakonu o PDV dovoljno je da smo iskazali PDV na fakturi da bi smo bili u obavezi da takav PDV i platimo.

Stoga je Ministarstvo finansija objavilo još jedno mišljenje:

"Prema tome, u cilju ispravke iznosa PDV iskazanog u pogrešnom računu, koji je obveznik PDV stornirao, posle čega je izdao ispravan račun, obveznik PDV koji je sačinio pogrešan račun (u konkretnom slučaju pogrešan račun je i evidentirao u poslovnim knjigama), treba da poseduje dokument obveznika PDV koji je naveden kao primalac računa u kojem je navedeno da PDV iskazan u pogrešnom računu nije korišćen kao prethodni porez, nezavisno od toga da li je pogrešan račun dostavljen primaocu ili je, prema navodima iz vašeg zahteva, samo evidentiran u poslovnim knjigama obveznika PDV - izdavaoca računa."

 (Izvod iz mišljenja Ministarstva finansija, br. 011-00-713/2022-04 od 1.11.2023. godine)

Dakle, da bi smo stornirali račun moramo da imamo obaveštenje kupca da nije koristio prethodni porez po tom računu pa čak i u situaciji da kupac nikada nije dobio takav račun.

Ovo Mišljenje me je malo začudilo, jer ja sam oduvek slala dopis kupcu sa molbom da mi potvrdi da račun broj taj i taj od tada i tada nema evidentiran u svojim poslovnim knjigama i na osnovu toga bih stornirala račun.

Ali za sve vas, koji logično razmišljate – da kupac nema potrebe da daje izjavu da nije koristio prethodni porez u računu koji nikada nije ni dobio – setite se da se kod primene bilo kojeg zakona ne primenjuje logika već zakonske odredbe.