Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, po mom mišljenju, predstavlja izrabljivanje zaposlenog koji nema nikakva prava, osim da radi i primi platu za svoj rad, koja je često niža nego da je u klasičnom radnom odnosu. Neko se dobro informisao pa „presavio tabak“, tužio sudu i evo šta kaže Apelacioni sud u Beogradu:

Izvod iz presude:

"Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja prvostepeni sud je zaklјučio da je tužilac u periodu od 01.02.2016. godine, a na osnovu šesnaest zaklјučenih ugovora o obavlјanju privremenih i povremenih poslova kod tuženog neprekidno obavlјao istovrsne poslove... koji su sistematizovani Pravilnokom o sistematizaciji radnih mesta važećem u spornom periodu, da su navedeni ugovori zaklјučeni za obavlјanje poslova koji ne predstavlјaju privremene i povremene poslove te je utvrdio da su da su ugovori o obavlјanju privremenih i povremenih poslova, ništavi kao i da je tužilac zaklјučenjem ovih ugovora zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad 01.02.2016. godine. Tuženi je kroz fiktivno otkazivanje odnosno prekide ugovora pokušao da radni odnos predstavi kao rad van radnog odnosa, međutim, kako tužilac nije imao prekide u radu u obavlјanju poslova kod tuženog koji su trajni, kontinuirani, sistematizovani, to je tuženi zaklјučivanjem ugovora sa tužiocem zloupotrebio pravo iz člana 197 Zakona o radu, pa je utvrdio da su osporeni ugovori ništavi jer su protivni prinudnim propisima u smislu odredbe člana 103 Zakona o obligacionim odnosima.

S pozivom na odredbe člana 32 stav 1 Zakona o radu prvostepeni sud je zaklјučio da je tužilac zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad 01.02.2016. godine.

Prema posebnim pravilima o radu van radnog odnosa iz člana 197 Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br.24/05...75/14), poslodavac može za obavlјanje ioslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaklјuči ugovor o obavlјanju privremenih i povremenih poslova sa: nezaposlenim licem; zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena; korisnikom starosne penzije. Ugovor iz stava 1. ovog člana zaklјučuje se u pisanom obliku.

U smislu odredbe člana 32 stav 1 Zakona o radu, ugovor o radu se zaklјučuje pre stupanja zaposlenog na rad u pisanom obliku, pri čemu je stavom 2 ovog člana propisano da ako poslodavac sa zaposlenim ne zaklјuči ugovor o radu u skladu sa stavom 1 ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Ugovori o privremenim i povremenim poslovima su specifični ugovori jer podrazumevaju rad van radnog odnosa a lice koja se angažuju putem ovakvih pisanih ugovora nemaju svojstvo zaposlenih lica. Bitno obeležje ovih ugovora je njihova pravna priroda, odnosno ovi ugovori se zaklјučuju samo radi obavlјanja poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 dana u kalendarskoj godini. Dakle, radi se o poslovima koji se u toku godine obavlјaju privremeno i povremeno odnosno koji nisu sistematizovani kao stalna radna mesta."

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu, Gž1 3132/2022 od 6.10.2022. godine)

Izvor: Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/