I do sada je plaćanje eko takse za udruženja bilo besmisleno. Ja sam član jednog takvog udruženja i kada su me pitali zašto treba da platimo ekološku taksu rekla sam im: "Pošto se skupljamo u kafani i uglavnom pijemo pivo, podrigivanje zagađuje životnu sredinu i zato moramo da platimo taksu."

Ministarstvo finansija je konačno donelo Mišljenje da se ova taksa ne plaća za udruženja građana:

"Savez...", kao i druga udruženja-nedobitne organizacije kada se finansiraju isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija i slično oslobođena su plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, od 1. januara 2024. godine

"Prema odredbi člana 138a Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - usklađeni din. izn., 156/2020 - usklađeni din. izn., 15/2021 - dop. usklađenih din. izn., 15/2023 - usklađeni din. izn., 92/2023 i 120/2023 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine ne plaća:

1) direktni i indirektni korisnik budžetskih sredstava, stambene zajednice i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja;

2) preduzetnik za vreme prekida obavljanja delatnosti koje registruje u skladu sa zakonom o registraciji;

3) udruženje - nedobitna organizacija, crkva i verska zajednica, koje se finansira isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija i sl.;

4) upravljač nacionalnog parka, javno preduzeće koje gazduje šumama i šumskim zemljištem.

Lica iz stava 1. tač. 1) i 4) nemaju obavezu podnošenja prijave, uključujući i lica iz stava 1. tačka 3) ovog člana u slučaju kada se finansiraju isključivo od donacija, dotacija, subvencija, članarina, članskih doprinosa, i sl.

Navedena odredba Zakona je propisana Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl. glasnik RS", br. 92/2023) koji je stupio na snagu 4. novembra 2023. godine, a koji će početi sa primenom od 1. januara 2024. godine.

Prema tome, "Savez...", kao i druga udruženja-nedobitne organizacije kada se finansiraju isključivo od članarina, članskih doprinosa, donacija, dotacija, subvencija i slično oslobođena su plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, od 1. januara 2024. godine."

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000363047 2023 10520 004 000 011 004 od 12.2.2024. godine)

Prijave za 2023. godinu smo predavali sa iznosom prihoda za 2022. godinu, što znači da udruženja građana za 2024. godinu ne predaju poreske prijave za ekološku taksu. Za ostale pravila su nepromenjena.