Šta da radiš kada dobiješ fiskalni račun za dobra kupljena za firmu, ali na tom fiskalnom računu nema PIB-a firme? Problem naročito nastaje kada je to nešto plaćeno poslovnom karticom, pa imaš poslovnu promenu na izvodu.

Do sada smo to rešavali tako što smo donosioca računa vraćali u maloprodaju u kojoj je kupljeno to što je kupljeno, prodavac je poništavao prethodni fiskalni račun i izdavao novi. I u knjigovodstvu smo imali validan fiskalni račun na osnovu kojeg smo mogli da odbijemo PDV.

Ali nije stvar samo u odbitku PDV, firme koje nisu u sistemu PDV takođe moraju da imaju fiskalni račun sa PIB-om da bi fiskalni račun bio adekvatan dokument za knjiženje, tako da smo i u ovoj situaciji tražili da se fiskalni račun poništi i izda novi račun.

Međutim, počev od 03.07.2023. godine ovakvo postupanje više neće biti moguće. Naime, izmenom Tehničkog uputstva u najnovijoj verziji 1.15 od 3.7.2023. godine, poništavanje fiskalnog računa u ovim situacijama izuzetno je limitirano.

Naime, najnovijom izmenom je predviđeno sledeće:

"Ukoliko je prilikom prodaje na malo izdat fiskalni račun u kojem je trebalo navesti i ID kupca, obveznik fiskalizacije može neposredno nakon izvršenog prometa da poništi tako izdati račun i da izda novi, u skladu sa navedenom procedurom. Ako se takav račun ne poništi neposredno nakon izvršenog prometa, po osnovu njegovog naknadnog poništavanja nije dozvoljeno generisanje novog računa u kome će biti naveden ID kupca, odnosno ukoliko se izda takav račun, isti se smatra neispravnim u smislu člana 5. stav 2, a u vezi sa članom 15. stav 1. tačka 2) i st. 2, 3. i 4. Zakona o fiskalizaciji."

To znači da ako je fiskalni račun izdat bez PIB-a, bilo da je radnik zaboravio da naglasi da mu treba „gotovinski račun“, bilo da je trgovac zaboravio da unese PIB ili je permutovao cifre samog PIB-a, refundacija takvog fiskalnog računa je moguća ukoliko se neispravni račun odmah ispravi i izda drugi, ispravan račun.

Ako ako se neispravan račun primeti tek kada stigne do računovodstva, onda ispravke nema.

Što znači, ako je fiskalni račun plaćen poslovnom karticom, da bi smo zatvorili iznos na dugovnoj strani, takav račun moramo proknjižiti na konto nedokumentovanih troškova.

Ukoliko je u pitanju fiskalni račun koji je plaćen gotovinom tada ne možemo knjižiti nedokumentovani trošak, jer nemamo verodostojan dokument za knjiženje i taj ko je doneo neispravan račun mora štetu da plati iz svog džepa, odnosno neće mu biti isplaćen novac koji je potrošen, a za koji ne postoji adekvatan dokument za knjigovodstvo.

Stoga vodite računa o tome da PIB nije dodatni ukras na fiskalnom računu već da ima posebnu svrhu i ulogu.

Izvor: Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/