"Privredno društvo X je kao Rukovalac kamerama za video-nadzor, postavljenim u kancelarijama svog sedišta u Beogradu, vršio stalno snimanje zaposlenih i drugih lica koja u toku radnog vremena borave ili se kreću u tom prostoru.

Iz dispozitiva: Poverenik je privrednom društvu X, kao rukovaocu podacima o ličnosti (Rukovalac), izrekao opomenu, jer je obradom podataka o ličnosti, tj. snimanjem putem uređaja za video-obezbeđenje - kamera postavljenih u dve prostorije na drugom spratu objekta, i to u kancelariji šefa pogona i projektnom birou, a koji se podaci odnose na zaposlene i druga lica koja u toku radnog vremena borave ili se kreću u tom prostoru, povređivao odredbe člana 5. stav 1. tač. 1. i 3. ZZPL (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) - prim. redakcije), odnosno načela "zakonitost, poštenje i transparentnost" i "minimizacija podataka".

Iz obrazloženja:

Poverenik je preko ovlašćenih lica, u skladu sa članom 78. stav 2. ZZPL, izvršio vanredni terenski inspekcijski nadzor nad primenom ZZPL od strane Rukovaoca, a na osnovu saznanja iz predstavke građana, u kojoj se između ostalog navodi da je Rukovalac u svojim poslovnim prostorijama postavio video-nadzor na način kojim se značajno ugrožavaju prava radnika i krše brojne zakonske odredbe koje propisuju na koji način i u koju svrhu poslodavac može da ga sprovodi.

U postupku inspekcijskog nadzora između ostalog utvrđeno je da je Rukovalac video-nadzor uveo radi povećanja bezbednosti zaposlenih, zaštite imovine i sprečavanja eventualnog nastanka materijalne i nematerijalne štete. Utvrđeno je da je video-nadzor ugradilo pravno lice CS, imalac licence za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanje sistema tehničke zaštite i obuke korisnika.

Utvrđeno je da sistem video-nadzora čini 36 kamera, od kojih su dve kamere postavljene u kancelariji šefa pogona i projektnom birou. Prema izjavi predstavnika Rukovaoca, namena kamera u projektnom birou i kancelariji šefa pogona nije video-nadzor, već mogućnost praćenja iz inostranstva projekata na više računara, a bez direktnog ulaska u svaki pojedinačni računar preko programa za deljenje sadržaja.

Članom 5. stav 1. tačka 1. ZZPL propisano je da se podaci o ličnosti moraju obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose ("zakonitost, poštenje i transparentnost"), te da je zakonita obrada koja se vrši u skladu sa ovim zakonom, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada.

Tačkom 3. istog člana propisano je da podaci o ličnosti moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade ("minimizacija podataka"). Članom 12. stav 1. ZZPL propisano je da je obrada zakonita samo ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1) lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora;

3) obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;

4) obrada je neophodna u cilju zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;

5) obrada je neophodna u cilju obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;

6) obrada je neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji 1. interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.

Obrada podataka o ličnosti putem video-obezbeđenja i drugih tehničkih sredstava uređena je Zakonom o privatnom obezbeđenju (ZPO), dok je način vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja, uključujući i video-obezbeđenje, bliže uređen Pravilnikom o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava.

Tehnička zaštita je obezbeđenje lica i imovine koje se vrši tehničkim sredstvima i uređajima, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem, kako je to propisano članom 3. stav 1. tačka 22. ZPO.

Poslovi tehničke zaštite vrše se upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za sprečavanje protivpravnih radnji prema licima, imovini ili poslovanju, a naročito za zaštitu od:

1) nedozvoljenog pristupa u prostore i objekte koji se obezbeđuju;

2) iznošenja, odnosno otuđenja i neovlašćenog korišćenja štićenih predmeta;

3) unošenja oružja, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih predmeta i materija;

4) provale, diverzije i nasilnog napada na objekat ili oduzimanje predmeta;

5) neovlašćenog pristupa podacima i dokumentaciji;

6) zaštitu vozila za transport novca i drugih prevoznih sredstava;

7) drugih identifikovanih rizika, kako je to propisano članom 29. ZPO.

Članom 30. stav 1. ZPO propisano je, između ostalog, da se upotrebom tehničkih sredstava i uređaja za obezbeđenje lica, imovine i poslovanja smatraju usluge koje se pružaju primenom pojedinačnih ili funkcionalno povezanih perimetarskih mera, uređaja i sistema za:

  • protivprovalnu i protivprepadnu zaštitu,
  • zaštitu od požara,
  • video-obezbeđenje,
  • kontrolu pristupa,
  • socijalne alarme,
  • satelitsko praćenje vozila (GPS),
  • elektrohemijsku zaštitu vrednosti,
  • mehaničku zaštitu i
  • zaštitu podataka.

Članom 31. ZPO propisano je da se tehnička zaštita sprovodi na području štićenog objekta ili prostora, prilikom obezbeđenja štićenih lica, imovine i poslovanja, ili prilikom obezbeđenja transporta novca i vrednosnih pošiljki i da tehnička sredstva koja se koriste u obavljanju poslova privatnog obezbeđenja nije dozvoljeno koristiti na način kojim se narušava privatnost drugih.

Imajući u vidu odredbe ZZPL koje se odnose na načela "zakonitost, poštenje i transparentnost" i "minimizacija podataka", kao i odredbe ZPO koje se odnose na svrhu i način vršenja tehničke zaštite upotrebom video-obezbeđenja, u postupku nadzora utvrđeno je da Rukovalac, vršenjem video-nadzora putem kamera instaliranih u dve prostorije na drugom spratu objekta, odnosno kancelariji šefa pogona i projektnom birou, obrađuje podatke o ličnosti suprotno navedenim načelima obrade i povređuje odredbe člana 5. stav 1. tač. 1. i 3. ZZPL.

Rukovaocu je ostavljen rok od 15 dana od dana prijema opomene da obavesti Poverenika o merama i aktivnostima koje je preduzeo da bi otklonio utvrđene povrede odredaba ZZPL, odnosno o merama i aktivnostima koje će preduzeti da se utvrđene povrede odredaba ZZPL ne ponove, radi eventualnog preduzimanja daljih mera iz nadležnosti Poverenika.

Rukovalac je u ostavljenom roku postupio po opomeni tako što je predmetne kamere za video-nadzor uklonio i o tome dostavio dokaz Povereniku."

 (Mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-04-844/2022-07)