Suština ovog pitanja je u tome da li se plaća neka poreska obaveza Republici Srbiji čak i u situaciji kada državljanin Srbije živi u inostranstvu. I evo šta o tome kaže Ministarstvo finansija:

"Odredbom člana 7. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana - dalje: Zakon) propisano je da je obveznik poreza na dohodak građana rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi.

Saglasno članu 7. stav 2. Zakona, rezident Republike Srbije, u smislu ovog zakona, jeste fizičko lice koje:

1) na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili

2) na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Za određivanje boravka na teritoriji Republike Srbije iz stava 2. tačka 2) ovog člana, punim danom boravka u Republici Srbiji smatraće se i boravak u delu dana, u bilo kom periodu između 00 i 24 časa, osim dela dana koji fizičko lice provede u tranzitu kroz Republiku Srbiju (član 7. stav 3. Zakona).

Fizičko lice koje u određenoj poreskoj godini nije boravilo na teritoriji Republike Srbije i koje u njoj ne ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana, neće se smatrati rezidentom Republike Srbije za tu poresku godinu (član 7. stav 4. Zakona).

Fizičko lice koje nije bilo rezident u godini koja prethodi godini dolaska u Republiku, neće se smatrati rezidentom za period pre dana kada je ono prvi put ušlo na teritoriju Republike, pod uslovom da u periodu godine koji prethodi danu prvog ulaska na teritoriju Republike ne ispunjava uslov da se smatra rezidentom po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana (član 7. stav 5. Zakona).

Fizičko lice koje nije rezident u godini koja sledi godini u kojoj je ono konačno napustilo Republiku neće se smatrati rezidentom za period godine koji sledi danu konačnog napuštanja teritorije Republike pod uslovom da se u tom periodu ne može smatrati rezidentom Republike po osnovu kriterijuma predviđenih u stavu 2. tačka 1) ovog člana (član 7. stav 6. Zakona).

Fizičko lice koje u momentu prvog ulaska na teritoriju Republike zna da će ispuniti uslove iz stava 2. tač. 1) ili 2) ovog člana, smatraće se rezidentom počev od momenta kada je prvi put ušlo na teritoriju Republike (član 7. stav 7. Zakona).

Nezavisno od uslova predviđenih u stavu 2. ovog člana, rezident Republike je i fizičko lice koje je iz Republike upućeno u drugu državu radi obavljanja poslova u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno obavljanja poslova za Republiku u međunarodnim organizacijama, u periodu obavljanja delatnosti u tom ili bilo kom drugom diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike, odnosno međunarodnoj organizaciji (član 7. stav 8. Zakona).

Prema odredbama člana 43. st. 1. i 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (dalje: ZPPPA), činjenice u poreskom postupku utvrđuju se na osnovu dokaza, a kao dokaz u poreskom postupku mogu se upotrebiti poreska prijava, poreski bilans, poslovne knjige i evidencije, računovodstveni iskazi, poslovna dokumentacija i druge isprave i informacije kojima raspolaže Poreska uprava, prikupljene od poreskog obveznika ili trećih lica, iskaz svedoka, nalaz veštaka, uviđaj i svako drugo sredstvo kojim se činjenice mogu utvrditi.

Prema članu 159a stav 1. ZPPPA, status rezidenta države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja dokazuje se potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice i to na posebnom obrascu ili overenom prevodu potvrde na obrascu koji propisuje nadležni organ države sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Pravilnikom o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti ("Sl. glasnik RS", br. 80/2010 i 44/2018 - dr. zakon) za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja propisuje se postupak i način izdavanja i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti Republike Srbije, kao i izgled obrasca potvrde o rezidentnosti druge države sa kojom je zaključen ugovor.

Prema odredbama člana 3. st. 1. i 2. Pravilnika, status rezidenta druge države sa kojom je zaključen ugovor, nerezident dokazuje kod domaćeg isplatioca prihoda, potvrdom o rezidentnosti overenom od nadležnog organa druge države ugovornice čiji je rezident, na obrascu propisanom ovim pravilnikom, a potvrda se overava na Obrascu POR-2 ˗ Potvrda o rezidentnosti druge države sa kojom je zaključen ugovor (za prethodnu/e godinu/e i tekuću godinu ˗ na srpsko/engleskom i srpsko/francuskom jeziku).

Zakonom o prebivalištu i boravištu građana ("Sl. glasnik RS", br. 87/2011), odredbom člana 3. tačka 2), propisano je da je prebivalište mesto u kome se građanin nastanio sa namerom da u njemu stalno živi, odnosno mesto u kome se nalazi centar njegovih životnih aktivnosti, profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i drugih veza koje dokazuju njegovu trajnu povezanost s mestom u kome se nastanio.

Shodno navedenim odredbama Zakona, poreskim rezidentom Republike Srbije smatra se svako fizičko lice koje ispunjava bilo koji od navedenih uslova iz člana 7. st. 2. i 8. Zakona.

Dakle, imajući u vidu vaša pitanja, fizičko lice koje ne ispunjava uslov propisan članom 7. stav 2. tačka 2) Zakona, smatra se poreskim rezidentom Republike Srbije ukoliko ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike Srbije.

U slučaju kada fizičko lice ističe da je rezident druge države sa kojom nije zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, fizičko lice koje obavlja rad na teritoriji druge države i ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije smatra se poreskim rezidentom Republike Srbije nezavisno od okolnosti da li njegova porodica ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili druge države. Koji od navedenih uslova su ispunjeni, utvrđuje poreski organ u svakom konkretnom slučaju.

Kada je reč o primeni ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, u skladu sa ugovorima koji se primenjuju između Republike Srbije i drugih država ugovornica, fizičko lice koje ispunjava bilo koji od uslova iz člana 7. stav 2. Zakona može se smatrati poreskim rezidentom druge države ugovornice ukoliko su za to ispunjeni uslovi predviđeni konkretnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Okolnost da određeno fizičko lice ispunjava uslove da se smatra poreskim rezidentom druge države ugovornice, u skladu sa propisima te države, dokazuje se isključivo potvrdom o rezidentnosti saglasno članu 159a ZPPPA, odnosno Pravilniku o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti.

Napominjemo da se, saglasno načelu fakticiteta, poreske činjenice utvrđuju prema njihovoj ekonomskoj suštini i da u svakom konkretnom slučaju poreski organ utvrđuje činjenično stanje od značaja za opredeljenje poreske obaveze po osnovu prihoda fizičkog lica, odnosno da li je u konkretnom slučaju fizičko lice ostvarilo prihod koji se oporezuje porezom na dohodak građana.

U vezi sa pitanjem koje se odnosi na slučaj kada fizičko lice nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, a uz postojanje drugih okolnosti koje ste naveli, odgovor ćemo vam naknadno dostaviti."

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 167233 2023 10520 004 000 011 005 od 10.8.2023. godine)