Postala je učestala praksa da poslodavac, prilikom zapošljavanja, traži i dostavljanje potvrde o neosuđivanosti. Kao da smo legalno svi postali kriminalci! Da li smo u obavezi da dostavimo traženu potvrdu i koliko to zadire u našu privatnost, bez obzira na to da li jesmo ili nismo osuđivani?

"Podnosilac predstavke se obratio Povereniku u vezi sa obradom podataka o ličnosti od strane poslodavca, i to zahtevanjem dostavljanja potvrde o krivičnoj osuđivanosti ili neosuđivanosti prilikom zasnivanja radnog odnosa.

***

Odredbom člana 19. stav 1. ZZPL je utvrđeno da se obrada podataka o ličnosti koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti može vršiti na osnovu člana 12. stav 1. ovog zakona samo pod nadzorom nadležnog organa ili, ako je obrada dopuštena zakonom, uz primenu odgovarajućih posebnih mera zaštite prava i sloboda lica na koje se podaci odnose.

Uz navedeno, kada je reč o obradi podataka o ličnosti u oblasti rada i zapošljavanja, odredbama člana 91. stav 1. ZZPL propisano je da se na obradu u oblasti rada i zapošljavanja primenjuju odredbe zakona kojima se uređuju rad i zapošljavanje i kolektivni ugovori, uz primenu odredaba ZZPL.

Odredbom člana 102. stav 4. Krivičnog zakonika propisano je da niko nema prava da traži od građanina da podnosi dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

Imajući u vidu navedeno, obradom podataka o krivičnoj osuđivanosti ili neosuđivanosti lica prilikom zasnivanja radnog odnosa povređuje se načelo zakonitosti, poštenja i transparentnosti iz člana 5. stav 1. tačka 1. ZZPL, jer se ta obrada podataka o ličnosti vrši suprotno članu 102. stav 4. Krivičnog zakonika, koji propisuje da niko nema prava da traži od građanina da podnosi dokaz o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti, iz čega proizlazi da rukovalac kao poslodavac ne može u svrhu zaključenja ugovora o radu, odnosno u svrhu radnog angažovanja, od kandidata za zaposlenje tražiti potvrdu o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.

Naime, podaci o ličnosti moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, te je zakonita ona obrada koja se vrši u skladu sa ZZPL, odnosno drugim zakonom kojim se uređuje obrada podataka o ličnosti."

Izvod iz Mišljenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, br. 072-21-1682/2022-07