Ponekad zaista  ne razumem logiku mišljenja Ministarstva finansija, jer ako ovo nije reprezentacija ja ne znam šta je...

"U skladu sa članom 6. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 i 118/2021 - dalje: Zakon), osnovica poreza na dobit pravnih lica je oporeziva dobit koja se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (dalje: MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

Saglasno sa članom 7. stav 1. Zakona, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Za utvrđivanje oporezive dobiti obveznika koji, prema propisima kojima se uređuje računovodstvo, ne primenjuje MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, priznaju se rashodi utvrđeni u skladu sa načinom priznavanja, merenja i procenjivanja rashoda koji propisuje ministar finansija, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja (član 7. stav 2. Zakona).

U konkretnom slučaju, obveznik koji je registrovan za obavljanje delatnosti 92.00 - Kockanje i klađenje, pruža usluge priređivanja igara na sreću fizičkim licima, pri čemu obveznik, na osnovu svog internog akta, besplatno daje piće, peciva i grickalice korisnicima svojih usluga (dok učestvuju u igrama na sreću), a sve u svrhu povećanja poslovnih prihoda od pružanja predmetnih usluga.

Imajući u vidu navedeno, troškovi obveznika nastali po osnovu besplatnog davanja pića, peciva i grickalica svim korisnicima svojih usluga, pri čemu je visina predmetnih troškova uređena internim aktom obveznika, prema našem mišljenju predstavljaju troškove (redovnog) poslovanja koji se priznaju u skladu sa članom 7. st. 1. i 2. Zakona."

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 000221178 2023 10520 004 000 011 004 od 21.11.2023. godine)