Proviziju banke smo oduvek knjižili direktno na troškove, bez potrebe da nam banka izda posebnu fakturu za proviziju. Uvođenjem obaveze elektronskih faktura banke su počele da izdaju pojedinačne fakture za proviziju, međutim ja sam nastavila da knjižim po starom, sledeći jednostavnu logiku: banka mi nije dobavljač koji me fakturom obaveštava da treba da platim određeni iznos i u određenom roku.

Srećom, nekome je palo na pamet da se obrati Ministarstvu finansija sa molbom da se ova besmislena situacija razjasni i sledi deo Mišljenja Ministarstva finansija koje kaže da banke nisu u obavezi da izdaju elektronske fakture za proviziju.

„Zakon u članu 3. stav 2. propisuje izuzetke od obaveze izdavanja elektronske fakture, između ostalog, obaveza ne postoji za promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju. Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 i 96/2021) u članu 3. st. 2. i 3. propisuje da se prometom na malo smatra svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja - automata, a da se maloprodajnim objektom smatra svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima. Dakle, za promet usluga i kapitala iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost koji se obavlja u smislu prometa na malo - obaveza izdavanja elektronske fakture po Zakonu ne postoji.

Istovremeno, ukazujemo na odredbe člana 2. st. 1. i 5. Zakona, kojima je definisano da je "transakcija" transakcija sa naknadom, odnosno transakcija bez naknade između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog sektora i subjekta privatnog sektora, koja se odnosi na isporuku dobara, odnosno pružanje usluga, uključujući i avansno plaćanje, a da je "elektronska faktura" zahtev za isplatu po osnovu transakcija sa naknadom, svaki drugi dokument koji utiče na isplatu, odnosno visinu isplate, faktura koja se izdaje za promet bez naknade, kao i primljene avanse, koji su izdati, poslati i primljeni u strukturiranom formatu koji omogućava potpuno automatizovanu elektronsku obradu podataka preko sistema elektronskih faktura. Na osnovu navedenog, a kako se u navedenim slučajevima radi o transakciji u smislu Zakona, obaveza izdavanja elektronske fakture postojaće u skladu sa Zakonom i rokovima koji su Zakonom propisani."

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-10532/2021-41 od 13.4.2022. godine)

Izvor: Paragraf Lex